1

2

3

4

5

Samarbete
Föremål/Förare
2

Visar inget eller kortvarig intresse för föremålet. Leker själv, kommer inte tilbake inom tidsrammen. Leker själv - men kommer efter upprepande uppmaningar.
Ailo
Ask
Leker själv - men kommer tilbaka efter enstaka uppmaning.
Ayla
Kommer snabbt tilbaka för fortsatt lek/kamp.
Samarbete
Föremål/TL
4
Visar inget eller kortvarig intresse för föremålet. Leker själv, kommer inte tilbake inom tidsrammen.
Ailo
Ask
Leker själv - men kommer efter upprepande uppmaningar. Leker själv - men kommer tilbaka efter enstaka uppmaning.
Ayla
Kommer snabbt tilbaka för fortsatt lek/kamp.
Gripa;
Ta tag 5 m
3
Griper ej/nosar på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Griper direkt men ej med hela munnen, alt griper direkt og tappar.
Ask
Griper med hela munnen, någon tidsfördröjning. Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet.
Ayla
Ailo

Gripa;
Ta tag 40 m
3

Griper ej/nosar på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet.
Ask
Griper direkt men ej med hela munnen, alt griper direkt og tappar. Griper med hela munnen, någon tidsfördröjning.
Ayla
Ailo
Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet.
Gripa;
Hålla i 5 m
3
Griper ej. Löst bett, tappar taget vid upprepande tillfällen. Tuggar eller byter tag upprepande gånger.
Ayla
Ask
Tuggar/byter tag vid något tillfälle. Fast bett, håller i samtliga moment. Alt växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls.
Ailo
Gripa;
Hålla i 40 m
4
Griper ej. Löst bett, tappar taget vid upprepande tillfällen. Tuggar eller byter tag upprepande gånger.
Ayla
Ask
Tuggar/byter tag vid något tillfälle. Fast bett, håller i samtliga moment. Alt växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls.
Ailo
Gripa;
Slita, dra 5 m
2
Håller ej. Alt kliver ur under passivitet och återgår ej i aktivitet inom tidsrammen. Håller, men drar inte emot. Växlar mellan att hålla och dra emot.
Ayla
Drar emot tills testledaren släpper. Rycker, drar emot - även under den passiva delen - till testledaren släpper. Alt. intensivt ruskande.
Ailo
Ask
Gripa;
Slita, dra 40 m
2
Håller ej. Alt kliver ur under passivitet och återgår ej i aktivitet inom tidsrammen. Håller, men drar inte emot. Växlar mellan att hålla och dra emot.
Ayla
Drar emot tills testledaren släpper.
Ailo
Ask
Rycker, drar emot - även under den passiva delen - till testledaren släpper. Alt. intensivt ruskande.
Förföljande
2
Startar inte eller når inte inn i banan.
Ayla
Ask
Startar men avbryter. Startar med hög fart, springer förbi bytet. Kan vända. Startar tveksamt eller håller låg fart. Kan öka farten efter hand, fullföljer.
Ailo
Startar med hög fart - målinriktad.
Förföljande;
Gripande
3
Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram.
Ayla
Ask
Griper inte, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
Ailo
Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.
Uthållighet
6
Framme, direkt tillbaka alt. går ej fram.
Ayla
Ask
Framme, jobbar mindre än 30 sekunder.
Ailo
Jobbar i 30 sekunder. Jobbar i 60 sekunder. Jobbar i 90 sekunder, hämtas av föraren.
Social självsäkerhet
10
Ängslig, osäker går ej att handtera. Visar social osäkerhet i flera situasjoner. Viser social osäkerhet i enstaka situasjoner.
Ailo
Visar otrivsel/något undvikande i någon situasjon.
Ayla
Ask
Socialt säker i alla situasjoner.
Social nyfikenhet
8
Undviker, skygg. Överdrivet nyfiken, påträngande. Neutral, låter sig klappas.
Ayla
Ailo
Ask
Besvarar när figurant bjuder. Normalt nyfiken när anledning finns.
Socialt samspel
8
Svarar ej på lekinviter.
Ayla
Svarar svakt på lek & lekinviter - kan avbryta.
Ask
Svarar snabbt på lek & lekinviter, svår att bryta. Svarar på lek & lekinviter.
Ailo
Inbjuder och spelar med på lek & lekinviter.
Handlings-
förmåga

10
Försöker inte lösa problemen. Försöker endast kortvarig eller med liten aktivitet lösa uppgifter i de flesta situtioner.
Ailo
Löser uppgifter i de flesta situationer.
Ayla
Ask
Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situasjoner. Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer.
Anpassnings-förmåga
10
Anpassar med låg intensitet i de flesta testsituationer. Anpassar med hög intensitet i de flesta testsituationer. Anpassar med låg intensitet i några testsituationer.
Ayla
Ailo
Ask
Anpassar med hög intensitet i några testsituationer.
Anpassar intensiteten i testsituationer. (Någon mindre, hög eller låg avvikelse kan förekomma)
Koncentration
10
Låg grad av koncentration i de flesta situasjoner (kan utföra ovidkommande handlingar). Koncentrerad i viss omfattning, men med längre avbrott i flera situationer (kan utföra ovidkommande handlingar).
Ask
Oftast koncentrerad, men med kortare avbrott i flere situationer, eller längre avbrott i enstaka situationer (1-2).
Ayla
Ailo
Koncentrerad, men med kortare avbrott i enstaka situationer (1-2). Obruten koncentration från tagen retning till avreaktion i samtliga situationer.
Avreaktion
10
Kan ej avreagera alt tar mycket lång tid för avreaktion, bygger på sig. Tar lång tid för avreaktion i flera situationer.
Ayla
Ailo
Avreagerar med någon tidsfördröjning i flera situationer - alt lång tid i en enstaka situation.
Ask
Avreagerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer. Avreagerar snabbt i alla situationer.
Minnesbilder
5
Störs av minnesbilder, många undvikande beteenden. Kommer väl ihåg, ofta undvikande beteenden. Visar minnesbilder, med enstaka undvikande beteenden.
Ailo
Visar flere minnesbilder utan undvikande beteenden. Visar enstaka minnesbilder utan undvikande beteenden.
Ayla
Ask
Rädsla
4
Flyr i de flesta testsituationer alt. blir passiv. Pendlar mellan enstaka flyktstartar och kontroll.
Ailo
Står emot, pendlar, intensitetssänkning, undanmanöver.
Ayla
Ask
Står emot, undanmanöver eller ngn intensitetssänkning. Står emot alla testsituationer, visar ingen rädsla.
Aggressivitet
3
Visar kvarstående aggression. Visar stor aggression. Visar ingen aggression/visar kortvariga aggressionsyttringar.
Ayla
Ailo
Ask
Visar liten aggression. Visar måttlig aggression i form av kroppsspråk, väl anpassad till hotet.
Nyfikenhet
8
Går inte fram. Lång tid med hjälp för att gå fram.
Ailo
Går fram med hjälp.
Ayla
Ask
Går fram utan hjälp i de flesta situationer men med tidsfördröjning. Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer.
Skott Avviker från platsen. Undvikande reaktioner alt låsningar, kvar på platsen. Aktivitetshöjande reaktioner. Kvar på platsen, ingen ängslan. Kontroll vid flera skott.
Ailo
Ingen reaktion, kontroll första skottet.
Ayla
Ask

MT Uddevalla 02.10.2010, dommere: Pernilla Björklun og Reino Oskarsson

Ailo - 357 poeng og godkjent
Ask - 328 poeng og godkjent
Ayla - 328 poeng og godkjent